Törődj magaddal!
Szülő-gyerek napközis tábor
Budapesten, a Római parton!

Egy igazán vidám hét, ahol Te és a gyerekek is remekül érzitek magatokat!

Otthon Segítünk Alapítvány

A napközis táborban 10.00-12.00 óra és 14.00-15.30 óra között érdekes, aktuális vagy pihentető programokkal várunk minden szülőt, amíg a gyerekek szakszerű felügyelet mellett érzik jól magukat!
IDŐPONT: 2024.08.05-09.
HELYSZÍN: Generali Biztosító Zrt. Római-parti oktatási központja, Generali Akadémia,
1039 Budapest Királyok útja 155.
A TÁBOR DÍJ: 20.000 Ft / család / hét
A díj tartalmazza a programokat, a tízórait, ebédet és uzsonnát.
A jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj Otthon Segítünk Alapítvány 16200106-11511205 számú számlájára történő átutalásával lehet.
Közlemény:
résztvevő szülő neve, adomány (ha nem kérsz számlát az összegről) 
GYERMEKPROGRAMOK:
A táborban 2 évnél idősebb, szobatiszta gyerekeknek tudunk felügyeletet és programokat biztosítani. A kisebb gyerekek felügyeletéről a szülőknek kell gondoskodni.
TÁBORSZERVEZŐ: Otthon Segítünk Alapítvány
Tájékoztató dokumentumok:
- A tábor helyszínének Házirendje
Adatkezelési nyilatkozat
Szülői nyilatkozat  

Napirend

A programváltozás jogát fenntartjuk!

IdőpontProgram
9.00-10.00 óraÉrkezés, tízórai
10.00-12.00 óraFoglalkozás szülőknek / Foglalkozás gyerekeknek
12.00-14.00 óraEbéd, szabadprogram, sport, fürdés
14.00-15.30 óraFoglalkozás szülőknek / Foglalkozás gyerekeknek
15.30-17.00 óraUzsonna, szabad program, sport, fürdés
Gyerekprogarmok
Otthon Segítünk Alapítvány

HOZZÁJÁRULÁS KÉP- ÉS VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ

...(név) ...(anyja neve) ...(lakcím) a jelen nyilatkozat aláírásával

hozzájárulok, hogy az Otthon Segítünk Alapítvány, cím: 1074 Budapest, Szövetség utca 43., keretében szervezett 2024. augusztus 5-9-i gyerek-szülő nyári tábor (helyszín: Generali Akadémia, Budapest 1039, Királyok útja 155.) megvalósulását támogató Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 44., nyilvántartási szám: 01-01-0005781, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék) a programon
◯ rólam             ◯ 16 év alatti gyermekemről/gyermekeimről (*opcionálisan választható bármelyik a kettő közül vagy mindkettő)

a megbízottja útján fényképeket és/vagy videofelvételeket készítsen és azokat az Alapítvány a The Human Safety Net programjával összefüggésben díjazás nélkül, a hozzájárulásom visszavonásáig felhasználja és nyilvánosságra hozza külső és belső kommunikációjában, online és nyomtatott kiadványaihoz, valamint weboldalán és közösségi média felületén (alapitvany.generali.hu; Generali a Biztonságért Alapítvány facebook oldala).

◯ Hozzájárulok       ◯ nem járulok hozzá,
hogy a fényképeket és/vagy videofelvételeket az Alapítvány továbbítsa alapítójának, a Generali Biztosító Zrt-nek (1066 Budapest, Teréz körút 42-22.) azért, hogy a Generali Biztosító Zrt. azokat ugyanezen célból-, terjedelemben és feltételekkel felhasználja és nyilvánosságra hozza. A Generali Biztosító Zrt-hez köthető weboldalak és közösségi média felületek:

• Generali Előrelátók blog (blog.generalielorelatok.hu)
• generali.hu weboldal
• Generali facebook oldala (Generali Magyarország)
• Generali instagram oldala
• thsn_hungary instagram oldala
• Hírlevél
• Generali Magyarország youtube csatorna
• Generali LinkedIn csatorna
________________________________________________________________________________________________________

◯ Hozzájárulok       ◯ nem járulok hozzá,
hogy a fényképeket és/vagy videofelvételeket az Alapítvány továbbítsa a Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste) részére azért, hogy a Fondazione Generali azokat ugyanezen célból -, terjedelemben és feltételekkel felhasználja és nyilvánosságra hozza. A Fondazione Generali-hoz köthető weboldal: thehumansafetynet.org

Kijelentem, hogy hozzájárulásomat önkéntesen, az alábbi adatkezelési tájékoztató ismeretében teszem. Amennyiben a hozzájárulásom kiterjed a gyermeke(i)mről készült fotók, videók fenti feltételekkel történő kezelésre is, úgy aláírásommal elismerem, hogy nyilatkozatomat, mint a gyermek (ek) felett szülői felügyeletet gyakorló személy adom az Alapítvány részére.

Kelt.:………………………., 202..... (év) . (hónap) (nap)

…………………………………………………………..
aláírás

Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényeken, programokon történő részvételnek nem feltétele a fenti nyilatkozatok vagy azok bármelyikének a megtétele. Ugyanakkor a nyilatkozatok megadásával Ön a THSN Program és az Alapítvány által képviselt társadalmi szerepvállalás népszerűsítését segíti elő.
Adatkezelő: Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 44., nyilvántartási szám: 01-01-0005781, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék)
Az adatkezelés célja: A THSN Program és az Adatkezelő által képviselt társadalmi szerepvállalás népszerűsítése.
A kezelt adatok köre:
- név, anyja neve, lakcím (csak a nyilatkozatokon történő tárolás. A nyilatkozatokat Adatkezelő tárolja, harmadik félnek nem továbbítja)
- fényképek, videofelvételek.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés)
A személyes adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Adatfeldolgozó: What to Watch Tartalomszolgáltató Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 5., cégjegyzékszám: 010910836). Nevezett Adatfeldolgozó az Adakezelő megbízásából a rendezvényeken, programokon fotókat és/vagy videofelvételeket készít, melyeket átad az Adatkezelőnek.
Címzettek köre: Erre irányuló hozzájárulások esetén Adatkezelő a fényképeket és a videofelvételeket az alábbi címzetteknek továbbítja:
- Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz körút 42-22.)
- Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste)
Adatbiztonsági intézkedések: Adatkezelő a tudomány és technológia állás és a megvalósítás költségei figyelembevételével minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Adatkezelő mind a papír alapú, mind az elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai, logikai és adminisztratív védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő adminisztratív, műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Önt megilleti adataihoz való hozzáférés joga, kérheti a személyes adatainak a helyesbítését, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben azok törlését, adatai kezelésének a korlátozását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ezen jogaira alapított kérelmeit Ön az Adatkezelő alábbi elérhetőségeinek bármelyikén bejelentheti:
emailben az alapitvany_hu@generali.hu email címre
postai úton a 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. címre
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Az intézkedés és tájékoztatás díjmentes, kivéve, ha a kérelem túlzó jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan.
Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznünk, vagy az Ön megítélése szerint az Ön személyes adatainak a kezelése jogsértő, úgy Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni.


SZÜLŐI/GONDVISELŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort szervezőnek, táborvezetőnek a helyszínen

TÁBOROZÓ ADATAI:
GYERMEK NEVE:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐPONT:
ANYJA NEVE:
LAKCÍM:
A NYILATKOZATOT KIÁLLÍTÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:
A NYILATKOZATOT KIÁLLÍTÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME, TELEFONszáma:

NYILATKOZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTRÓL:
Nem észlelhetők az alábbi tünetek (a megfelelő rész aláhúzandó):
van/nincs - torokfájás
van/nincs - hányás
van/nincs - hasmenés
van/nincs - bőrkiütés
van/nincs - sárgaság
van/nincs - egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés
van/nincs - váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás,
Valamint kijelentem, hogy gyermekem tetű- és rühmentes: igen/nem
Gyógyszerallergia: ismert/nem ismert
Ha igen, milyen gyógyszerre allergiás:

EGYÉB SZÜKSÉGES TUDNIVALÓK:
Gyermekem
• Úszni: tud/ nem tud (aláhúzandó a megfelelő rész)
• Ételérzékenység:
• Allergia:
A TÁBOR ADATAI:
IDŐPONT: 2024.08.05-09.
HELYSZÍN: Generali Biztosító Zrt. Római-parti oktatási központja, Generali Akadémia, 1039 Budapest Királyok útja 155.
TÁBORSZERVEZŐ: Otthon Segítünk Alapítvány (adószám: 18468414-1-42)
Kijelentem, hogy a tábor vízi- és szárazföldi programjaival kapcsolatban részletes tájékoztatásban részesültem, és gyermekem azokon a biztonsági előírások betartásával részt vehet!

Kelt, ……………………………………………..

...............................................................
törvényes képviselő aláírása 

Cím
  • 1081 Budapest,
  • Népszínház u. 21. 3/1.
  • 23-as kapucsengő
  • Időpont egyeztetéssel
  • .
Adószám
  • 18468414-1-42
  • Bankszámla
    16200106-11511205 

AI Website Software