Általános felhasználási feltételek

 • 1. Bevezető
 • 2. Az OSA célja
 • 3. Csatlakozás a Szolgálatokhoz
  3.1. Önkéntesek
  3.1.1. Közösségi és képzési koordinátor
  3.1.2. Szervezetfejlesztési koordinátor
  3.1.3. Családlátogató önkéntes
  3.1.4. Közösségi és közösségfejlesztési önkéntes

  3.2. Családok
 • 4. Közhasznú tevékenységek 

Az önkéntes jogviszony az önkéntes és a fogadó szervezet megállapodásával jön létre. E megállapodást nevezzük önkéntes szerződésnek. Írásbeli szerződést kell kötni, ha határozatlan időre vagy legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik. 2005. évi LXXXVIII. törvény által elrendelt kötelező elemek:  a fogadó szervezet neve, címe és az önkéntes neve, személyi adatai.

Önkéntes szerződés

Amely létrejött egyrészről az Otthon Segítünk Alapítvány, továbbiakban Alapítvány (1074 Budapest, Szövetség u.43., közhasznúsági bejegyzési szám: Pk.60078/2001 Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter: 13), másrészről

Önkéntes neve:
Helyi szolgálat:
Születési hely és idő:
Lakcím:
E-mail cím és telefonszám:
Adóazonosító:
TAJ szám:

között.
(megfelelő(k) aláhúzással jelölve),
A felek megállapodnak, hogy az Alapítvány az önkéntes szerződés aláírását követően az Önkéntest határozatlan időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes az Alapítványnál közhasznú önkéntes tevékenységet végez az alábbi területreken:
- közösségi és képzési koordinátor
- családsegítő önkéntes
- közösségi, közösségfejlesztő önkéntes

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI
Az Otthon Segítünk Alapítvány vállalja, hogy az önkéntes számára a megfelelő ingyenes felkészítés sikeres befejezését követően:
1. biztosítja az országos hálózattal való kapcsolattartást;
2. lehetőségei szerint, előzetes egyeztetés alapján megtéríti az önkéntes munka végzése során felmerülő költségeket;
3. vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére;
4. biztosítja az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást a koordinátor közreműködésével;
5. lehetőséget biztosít a központi programokon való részvételre.

Az önkéntes szerződés alapján az önkéntes térítés nélkül vállalja, hogy a Helyi Szolgálatot vezető koordinátor vagy a központ irányítása alatt (megfelelő aláhúzással jelölendő):
1. részt vesz a Helyi Szolgálat munkájának népszerűsítésében
2. alkalmanként segít a Helyi Szolgálat működésében, ismereteivel, tudásával, tapasztalataival
3. részt vesz a Helyi Szolgálat eseményein, rendezvényein, azok szervezésében, megvalósításában
4. egyéb:........................................................................................

ÖNKÉNTES ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI
1. az Alapítvány alapelveit, szabályait elfogadja és betartja az önkéntes felkészítéseken tanultak és a megismert Helyi Szolgálatok Szervezeti és Működési Rendje szerint;
2. a Helyi Szolgálatot vezető koordinátort rendszeresen tájékoztatja a munkájáról, nyilvántartja az önkéntes munkával töltött óraszámokat, ezeket a koordinátor felé jelzi, amikor az kéri;
3. akadályoztatása esetén, illetve együttműködése befejezéséről haladéktalanul köteles értesíteni a koordinátort;
4. őrzi az Alapítvány jó hírét;
5. a munkája során megismert személyes információkat titoktartással kezeli.

KÖZÖSSÉGI ÉS KÉPZÉSI KOORDINÁTOR
1. képviseli az Alapítvány helyi szolgálatát a településen;
2. az Alapítvány támogatásával családsegítő és közösségfejlesztő önkénteseket toboroz;
3. az önkéntesek számára az Alapítvány támogatásával 20/50 órás felkészítő workshopot szervez;
4. a családsegítő önkéntesek számára az Alapítvány támogatásával havi rendszerességgel esetmegbeszélést szervez;
5. felveszi a kapcsolat az Alapítvány helyi szervezetéhez forduló családokkal, a családok otthonában velük az Alapítvány alapelveivel egyező szolgáltatásra megállapodást köt;
6. kapcsolatot tart az Alapítvány helyi szervezetéhez forduló családokkal, és a hozzájuk közvetített családsegítő önkéntesekkel;
7. az Alapítvány támogatásával családoknak szóló közösségi programokat szervez;

Az Otthon Segítünk Alapítvány vállalja, hogy a közösségi és képzési koordinátor önkéntes számára a 120 órás, ingyenes felkészítés sikeres befejezését követően:
1. rendszeres esetmegbeszélést biztosít csoportban és szükség szerint egyénileg;
2. biztosítja az országos hálózattal való kapcsolattartást;
3. lehetőségei szerint megtéríti az önkéntes munka végzése során felmerülő költségeket;
4. az Alapítvány vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére;
6. Az Alapítvány biztosítja az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást a központ közreműködésével.

CSALÁDSEGÍTŐ ÖNKÉNTES
Az önkéntes szerződés alapján az önkéntes térítés nélkül vállalja, hogy:
1. heti rendszerességgel, ellenszolgáltatás nélkül segíti az Alapítványhoz forduló kisgyermekes családokat otthonukban, a Helyi Szolgálatot vezető önkéntes közösségi és képzési  koordinátor által a családdal kötött megállapodás szerint;
2. az Alapítvány alapelveit, szabályait elfogadja és betartja az önkéntes felkészítéseken tanultak és a megismert Helyi Szolgálatok Szervezeti és Működési Rendje szerint;
3. az önkéntes csoport esetmegbeszélésein rendszeresen részt vesz;
4. a Helyi Szolgálatot vezető koordinátort rendszeresen tájékoztatja a munkájáról, nyilvántartja az önkéntes munkával töltött óraszámokat, ezeket a koordinátor felé jelzi, amikor az kéri;
5. akadályoztatása esetén, illetve együttműködése befejezéséről haladéktalanul köteles értesíteni a koordinátort;
6. őrzi az Alapítvány jó hírét;
7. a munkája során megismert személyes információkat titoktartással kezeli;
8. családsegítő önkéntes haladéktalanul köteles tájékoztatni a koordinátort, ha az egészségi állapota (fertőző, egyéb betegség, műtét stb) ill. egyéb okból a családsegítést szüneteltetnie kell.

Az Otthon Segítünk Alapítvány vállalja, hogy a családlátogató önkéntes számára az 50 órás, ingyenes felkészítés sikeres befejezését követően:
1. rendszeres esetmegbeszélést biztosít csoportban és szükség szerint egyénileg;
2. biztosítja az országos hálózattal való kapcsolattartást;
3. lehetőségei szerint megtéríti az önkéntes munka végzése során felmerülő költségeket;
4. a koordinátoron keresztül figyelemmel kíséri és segíti a családdal való kapcsolatot;
5. az Alapítvány vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére;
6. Az Alapítvány biztosítja az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást a koordinátor közreműködésével.

KÖZÖSSÉGI, KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ÖNKÉNTES
Az Otthon Segítünk Alapítvány vállalja, hogy családsegítő önkéntes számára az 20 órás, ingyenes felkészítését sikeres befejezését követően:
1. biztosítja az Otthon Segítünk hálózattal való kapcsolattartást;
2. lehetőségei szerint megtéríti az önkéntes munka végzése során felmerülő költségeket;
3. az Alapítvány vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.
4. Az Alapítvány biztosítja az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást

Az Otthon Segítünk Alapítvány vállalja, hogy az önkéntes számára a 20 órás, ingyenes felkészítés sikeres befejezését követően:
1. rendszeres esetmegbeszélést biztosít csoportban és szükség szerint egyénileg;
2. biztosítja az országos hálózattal való kapcsolattartást;
3. lehetőségei szerint megtéríti az önkéntes munka végzése során felmerülő költségeket;
4. a koordinátoron keresztül figyelemmel kíséri és segíti a munkáját;
5. az Alapítvány vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére;
6. Az Alapítvány biztosítja az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást a koordinátor közreműködésével.

Az Otthon Segítünk Alapítvány nem vállalja a felelősséget, ha az önkéntes az Alapítvány tevékenységi körét meghaladó, a megállapodásban foglaltakon túli munkát végez.
Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszüntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza.
Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Ptk. az önkéntességre és az önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény az irányadó.

..............................., 202.....………………..

……………………………… ……………………………………….
Önkéntes Helyi Szolgálat önkéntes koordinátora

……………………………….
Igazgató aláírása 

Hivatalos iratok

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019 szeptember 27-től visszavonásig
Adatkezelő: Otthon Segítünk Alapítvány
Székhely: 1074 Budapest, Szövetség u. 43.
E-mail: osa@otthonsegitunk.hu
Honlap: http://otthonsegitunk.hu és http://onkentes.otthonsegitunk.hu

A Otthon Segítünk Alapítvány a http://otthonsegitunk.hu és http://onkentes.otthonsegitunk.hu linkeken (továbbiakban Honlap) honlapot üzemeltet, melynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban Felhasználó) adatait kezeli. Az Otthon Segítünk Alapítvány ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt adatokról, az adatkezeléssel kapcsolatos elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását követően.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján történik.
Az adatkezeléshez való hozzájárulást Felhasználó kétféleképpen adja meg:
- az űrlapok kitöltésével, regisztrációval, a Honlap szolgáltatásainak igénybe vétele során kifejezetten rendelkezésre bocsát adatokat (I. fejezet)
- a Honlap használata, a Honlapra látogatás során ad meg technikai adatokat (II. fejezet)
A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Honlapon, az Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát, azokért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel. E-mail címe megadásakor a Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást a megadott e-mail címről.

Partnereink adatainak kezelése
A Otthon Segítünk Alapítvány elkötelezett ügyfelei adatainak védelme mellett, hiszen munkánk alapvető feltétele, hogy a személyes információkat teljes titoktartással kezeljük.
Szakmai közösséget építünk, amely létrejötte valós kapcsolatokon alapszik, ezért levelezőlistáinkra, közösségi felületeinkre csak azok kerülnek fel, akik csatlakozni kívántak a közösséghez.
Személyes adatokat nem adunk tovább.
Az adatokat magas biztonságú ügyfélkezelési rendszerben tároljuk, használjuk a számlázási folyamatokhoz.
Google G Suite zárt rendszerben dolgozunk, amely magas fokú adatbiztonságot nyújt munkánkhoz.
Események, programok szervezésekor a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen adatokat, elérhetőségeket kérjük.
A rendelkezésünkre bocsátott adatokat az adatok tulajdonosa kérésére módosítjuk, vagy töröljük.
Minden, a regisztrációhoz szükséges okiratot, kizárólag belső használatra vesszük át, bizalmasan kezeljük.
Az Otthon Segítünk Alapítvány szolgáltatásai iránt érdeklődők adatkezelése
Kizárólag jelentkezési lapjainkon vagy más felületen önként megadott adtait, vagy valamely eseményünkre történt jelentkezéshez, illetve az eseménnyel kapcsolatos, az elérhetőséghez szükséges, már megadott adatait használjuk fel.
Hírlevél
E-mail cím megadásával lehetőség van hírlevelünkre feliratkozni. E-mailben küldünk tájékoztatást díjmentes és díjköteles programjainkról, új képzéseinkről, szakmai újdonságokról.
Minden e-mail tartalmaz leiratkozó linket, a leiratkozáshoz.

1. A Felhasználó által kifejezetten megadott adatok kezelése
1.1. Képzésekre jelentkezés során kért adatok
- Név
- Lakcím
- Számlázási név és cím
- E-mail cím
- Telefonszám
1.2. Eseményekre, promóciós rendezvényekre és egyéb eseményekre jelentkezés során kért adatok
- Név
- E-mail cím
- Telefonszám
- Szükség esetén (számlázás) lakcím
1.3. „Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatok (a Kapcsolat funkció használatával veheti fel a Felhasználó az Otthon Segítünk Alapítvánnyal a kapcsolatot):
- Név
- E-mail
- Telefonszám
1.4. Hírlevélre feliratkozás során megadott adatok
- Név
- E-mail cím
1.5. Az adatkezelés célja
- A Felhasználónak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása
- Kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, felmerülő problémák elhárítása és a szolgáltatások teljesülése érdekében,
- A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás, a képzésekre és egyéb szolgáltatásokra jelentkezések nyilvántartása és a szolgáltatások teljesítése,
- Szerződések előkészítése és létrejötte, számlázás megvalósítása,
- Információnyújtás, válaszadás a Felhasználó megkeresésére, kérdésére (1.3. pont)
- Elektronikus hírlevelek küldése, amelyek az Otthon Segítünk Alapítvány szolgáltatásairól, programjairól, nyújtanak tájékoztatást, egyéb szakmai anyagokat tartalmaznak és amelyek küldéséhez a Felhasználók hozzájárultak.
1.6. Az adatkezelés időtartama
- Az adatkezelés céljának fennállása, a Felhasználóval való jogviszony fennállásának időtartama, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
- Amíg a Felhasználó nem vonja vissza hozzájárulásukat.
1.7. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
1.7.1. Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap
Ha a Felhasználó kitölt az egy adott képzésre egy jelentkezési lapot, és ott megadja adatait, jelzi érdeklődését az adott képzésre, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Személyes adatait a szerződés előkészítése céljából kezeljük, mindaddig, amíg nem kéri, hogy szakítsuk meg a folyamatot.
1.7.2. Szerződésen alapuló jogalap
Ha szerződésben állunk a Felhasználóval, mert pl. valamelyik képzésünk résztvevője, akkor az adatkezelés jogalapja szerződésen alapuló jogalap lesz. Amikor a szerződés teljesül vagy megszűnik, az adatkezelés jogalapja megváltozik, és a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük.
1.7.3. Jogszabály alapján
Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően is kötelesek vagyunk kezelni az adatokat, amelyek a számlázáshoz szükségesek. A Felnőttképzési Törvény alá tartozó képzéseink esetében pedig a törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. § (1) bekezdés szerinti statisztikai kötelezettség) által előírt ideig kezeljük adatokat.
1.8. Az adatokat megismerők köre
Az adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók ismerik meg. Azokban az esetekben, amikor jogszabály erről nem rendelkezik, harmadik félnek csak a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával adunk meg olyan adatokat, amelyek alkalmasak a Felhasználók azonosítására.
1.9. Adatfeldolgozók megnevezése
- Könyvelés
- Tárhely szolgáltatás
 1.10. A Felhasználók jogai
1.10.1. Tájékoztatás joga
 A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól. A tájékoztatáskérés kiterjedhet kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.
Tájékoztatás e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. A tájékoztatási kérelemre az adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol írásban.
1.10.2. Helyesbítés joga
 A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, módosítását.
 Helyesbítés e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő haladéktalanul elvégzi a helyesbítést, és ennek tényéről tájékoztatja a Felhasználót írásban.
1.10.3. Törlés vagy korlátozás joga
 A Felhasználó kérheti adatai részleges vagy teljes törlését, valamint korlátozását az e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az adatkezelő a kérelem beérkezése után elvégzi a kért adatok törlését és erről tájékoztatja a Felhasználót.
Az Adatkezelő törlés helyett korlátozhatja az adatok felhasználását, ha a Felhasználó kéri. Korlátozásra kerülhet sor akkor, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok helyességét vagy az adatkezelés megalapozottságát, vagy bár az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli adatai kezelését egyéb okokból. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta vagy megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.
A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az adatkezelő ne küldjön a számára hírlevelet. A hírlevélről a Felhasználó a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével iratkozhat le, vagy kérheti e-mailben, valamint az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben. Az adatkezelő törli a hírlevél adatbázisból a Felhasználót. Ha a hozzájárulás visszavonása kifejezetten csak a hírlevél küldést érinti, az egyéb szolgáltatások nyújtása érdekében az Adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait továbbra is kezelni.
1.10.4 Tiltakozás joga
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen, ha
- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
Az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja, ha a tiltakozást megalapozottnak találja, az adatkezelést megszünteti és a személyes adatok használatát korlátozza, a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
1..10.5. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
- E-mail: osa@otthonsegitunk.hu
- Levelezési cím: 1074 Budapest, Szövetség utca 43.

2. A honlap használata, a honlapra látogatás során megadott technikai adatok kezelése
2.1. A kezelt adatok köre
A Honlap látogatása, használata során a Felhasználó által kifejezetten megadott, az I. fejezetben leírtak szerint kezelt adatokon túl az Adatkezelő nem gyűjt személyes adatokat, ami alapján a felhasználó személyazonossága beazonosítható lenne. Honlapra való belépéssel, a honlap menüjének használatával, kilépéskor automatikusan generált adatok jönnek létre és ezeket a rendszer automatikusan gyűjti. Ezeket az adatokat személyes adatokkal nem kapcsolja össze az Adatkezelő. Ezekhez az adatokhoz az Adatkezelő és a külső szolgáltatók férnek hozzá.
Az Adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetéseinek eredményességéhez külső szolgáltató által biztosított programokat használ (Google Analytics, Google AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing). A Honlapra tett látogatással a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a fent nevezett külső szolgáltatók által biztosított programjain keresztül cookie-kat használjon, amelyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak.
2.2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a gyűjtött adatokat arra használja, hogy a Honlapot megfelelően működtesse, az esetleges visszaéléséket megelőzze, monitorozza a Honlap forgalmát, fejlesztési és statisztikai céllal.
Az Adatkezelő a Google Analytics programot statisztikák létrehozására használja (a Honlap látogatóinak száma, a Honlapon töltött idő hossza, egyéb látogatottsági adatok). A Google AdWords Konverziókövetést a hirdetések hatékonyságának mérésére használja az Adatkezelő. Facebook Remarketing használata eredményeként a Honlap meglátogatása után külső szolgáltató (Facebook) hirdetéseket helyezhet el különböző weboldalakon. A remarketing azt jelenti, hogy külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják a Felhasználónak a Honlapon tett látogatásait, így ezek alapján személyre szabott hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak. A külső szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatban az általuk meghatározott adatvédelmi irányelvek a meghatározók.
2.3 Cookie beállítások kezelése
A Felhasználó saját böngészőjében módosíthat a cookie-k beállításain, vagy le is tilthatja azokat. A böngésző eszköztárától függően a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban található meg ez a lehetőség.
A Felhasználó letilthatja a Google cookie-használatát a személyes fiókjához kapcsolódó Hirdetésbeállítások alatt. További információk a Google Adatvédelem oldalon.

3. Adatbiztonság
Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli és minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítja azok védelmét
Megteszi a szükséges technikai lépéseket, hogy az adatok védettek legyenek.
Kialakítja és ellenőrzi azokat a folyamatokat és szabályokat, amelyek biztosítják, az adatok védelmét.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. Az kezelt adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók ismerhetik meg, az adatkezelő nem adja át az adatokat olyan harmadik félnek, amelyik nem rendelkezik az adatok megismeréséhez szükséges jogosultsággal.
Az adatkezelő nem gyűjt különleges személyes adatot. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok. Az adatkezelő nem gyűjt 16 év alatti személyekről személyes adatot, a Honlapon található űrlapok kitöltésére 16 év alatti személy nem jogosult. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, és ennek következményei miatt az Adatkezelőket nem terheli felelősség.

4. A Felhasználók jogérvényesítési lehetőségei
Ha bármilyen észrevétele, kérése van a Otthon Segítünk Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, írja meg az osa@otthonsegitunk.hu e-mail címre vagy a Budapest, 1074 Budapest, Szövetség u. 43. levelezési címre.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésre két eljárás kezdeményezésére van lehetőség:
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: https://naih.hu/, telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- Bírósági eljárás keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

5. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése
A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően.
Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a http://otthonsegitunk.hu és http://onkentes.otthonsegitunk.hu Adatkezelési tájékoztató pontja alatt tájékozódhat folyamatosan.

Panaszkezelési szabályzat

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1 BEVEZETÉS
Az Otthon Segítünk Alapítvány (székhely: 1074 Budapest, Szövetség u. 43. a továbbiakban: Alapítvány) az ügyfelei, támogatói, közreműködői panaszainak egységes szabályok szerint történő átlátható, hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát.
1.2 A SZABÁLYZAT CÉLJA
A panaszkezelési szabályzat általános célja, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatban állók elégedettsége és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon működési kultúrájának, így biztosítva a vitarendezés folyamatos tökéletesítését. A szabályzat elősegíti, hogy a panaszosok véleményüket egyszerűen és eredményesen juttathassák el a megfelelő fórumokhoz, ezzel is támogatva a gyorsabb megoldáshoz való hozzájutást.
1.3 ALAPELVEK
Az Alapítvány működési gyakorlatának alapkövetelménye a panaszosai felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzíti, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeli. - A beérkezett észrevételeket rendszeresen elemzi, és ennek eredményeit felhasználja szolgáltatásainak és működési rendjének továbbfejlesztéséhez. Az Alapítvány a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli.
A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni szükséges.
Az Alapítvány a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak. Az Alapítvány a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a jogvita kialakulását.
Az Alapítvány a panasz kivizsgálásáért díjat nem számíthat fel.
1.4 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
Panasz: az Alapítvány tevékenységével, szolgáltatásával, adománygyűjtésével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a panaszos az Alapítvány eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg.
Nem minősül panasznak, ha a kérelmező, vagy bejelentő az Alapítványtól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.
Panaszos: az Alapítvány szervezetétől elkülönült személy, aki panaszkezelési eljárást kezdeményez. - lehet természetes személy, jogi személy vagy más szervezet, saját jogon, vagy mint meghatalmazott, aki/amely az Alapítvány bármely tevékenységével kapcsolatban áll, illetve meghatalmazója kapcsolatban áll (ügyfél, támogató, közreműködő stb.).
Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy. Az Alapítvány különösen kiskorú személyiségi jogait, betegjogokat, üzleti és szolgálati titkot érintő panasz esetében felhívja az eljárást megindító panaszos figyelmét, hogy az irányadó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel igazolja (Meghatalmazás), hogy a panasz tárgyához kapcsolódó személy nevében és javára jár el.
Meghatalmazás: A meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.
2. PANASZKEZELÉS MENETE
2.1 PANASZ BEJELENTÉSE, RÖGZÍTÉSE
A panaszos által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:
a) Szóbeli panasz:
- szóban, személyesen a szervezet telephelyén
b) Írásbeli panasz:
- személyesen vagy más által átadott irat útján
- postai úton
- elektronikus levélben
Szóbeli személyes panasz esetén
Amennyiben a panaszos megítélése szerint a kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, az Alapítvány bármely intézetében annak munkatársaihoz fordulhat. Eredménytelen szóbeli egyeztetés esetén a továbbiakban az 1.2 pontban foglaltak szerint szükséges eljárni. Szóbeli panasz esetén a munkatárs tájékoztatást ad az érintett Intézetvezetőnek.
Bejelentés írásbeli panasz esetén
A hatékonyabb ügyintézés érdekében az Alapítvány kéri a panaszosokat, hogy lehetőség szerint a jelen szabályzat 2.2.1 pontjában felsorolt adatokat panaszukban adják meg.
A panasz elbírálásához szükséges a bejelentő adatainak megadására, a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat is szükséges megadni. Az írásbeli panasz érvényességi kelléke a panaszos aláírása. Az érvényességi kellék meglétének hiánya esetén az
Alapítvány különösen a kiskorú személyiségi jogait, betegjogokat, üzleti és szolgálati titkot érintő panasz esetén hiánypótlásra hívja fel a panaszost
Az Alapítvány az alábbi címeken fogadja személyesen, vagy postán, illetve elektronikusan a panaszbejelentéseket:
Posta cím: 1074 Budapest, Szövetség u. 43.
Személyes kapcsolat: 1074 Budapest, Szövetség u. 43. telefonos egyeztetés után
E-mail: osa@otthonsegitunk.hu
Más fórumon érkező panaszbejelentés esetén az Alapítvány törekszik azt regisztrálni és az eljárást lefolytatni.
2.2 PANASZ KIVIZSGÁLÁSA ÉS MEGVÁLASZOLÁSA
Szóbeli panasz
A szóbeli panaszt az Alapítvány haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Alapítvány a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát - személyesen közölt szóbeli panasz esetén – a panaszosnak átadja. Egyebekben az Alapítvány az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén az Alapítvány a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi a panaszos részére.
Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során az Alapítvány kiegészítő információkra lesz szüksége a panaszos részéről. Ebben az esetben panaszos érdeke az ilyen irányú megkeresés mielőbbi megválaszolása, mert az Alapítvány az eljárást a hiányok pótlásáig nem tudja folytatni.
2.2.1. Az Alapítvány az alábbi adatokat kérheti a panaszostól:
• neve; 

• lakcíme, székhelye, levelezési címe; 

• telefonszáma, elektronikus elérhetősége; 

• értesítés módja; 

• panasszal érintett alapítványi magatartás, szolgáltatás; 

• panasz leírása; 

• panaszos igénye; 

• a panasz alátámasztásához szükséges, a panaszos birtokában lévő olyan dokumentumok 
másolata; 

• panaszos, mint meghatalmazott esetében érvényes meghatalmazás; 

• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

2.3 PANASZKEZELÉS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA
A panasz benyújtását követően az Alapítvány elsődleges feladata annak eldöntése, hogy a jelen szabályzatban meghatározott fogalom szerint a bejelentés panasznak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül a panasz regisztrációjára.
A panasz regisztrációja után megkezdődik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk, illetve szakvélemény beszerzésére.
Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.
Döntés kibocsátója lehet az Alapítvány:
• igazgatója
• kuratóriuma

• kuratóriumi elnöke
• stratégiai megbízott munkatársa
A döntésnek három fajtája van:
• panasz elfogadása 

• panasz részbeni elfogadása 

• panasz elutasítása 

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként a válasz elkészítése és megküldése követi.

Az Alapítvány a panaszost az alábbi sorrend szerinti módon tájékoztatja panaszkezelési eljárásában:
• panaszos által megjelölt módon 

• elektronikus levélben 

• postai küldeményben 

Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés biztosítására, ezért az egyes panaszügyek lezárását követően a panaszkezelési folyamat teljes egészének tekintetében monitoring (elemző) tevékenységet folytat, amelynek során többek között összesíti:
• a panaszok számát; 

• a panaszok további minőségi megoszlását; 

• a panaszosok panaszkezeléssel kapcsolatos további igényeit; 

Az Alapítvány évente összesítést készít, amelyet honlapján megjelenít. 

2.4 TÁJÉKOZTATÁS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL
Elutasított, részben elutasított, kifogásolható választ adó panaszkezelési eljárást követően a panaszos ismételt panaszbejelentéssel élhet.
2.5 PANASZOS JOGAI, PANASZNYILVÁNTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM
Az Alapítvány kötelezett a panaszos bejelentésével felmerült adatok bizalmas kezelésére, amelyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezésekre tekintettel valósít meg.
A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják. Az Alapítvány monitoring tevékenységének eredményeként megjelenítendő éves beszámoló anonim.
Az Alapítvány jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a panaszokkal kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat megőrizni.
3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
3.1. A szabályzat elérhetősége
Jelen panaszkezelési szabályzatát az Alapítvány a honlapján elérhetővé teszi.
3.2. Jelen szabályzat 2022. január 19-től hatályos.

Hegedüs Réka, igazgató, Otthon Segítünk Alapítvány

Cím
 • 1081 Budapest,
 • Népszínház u. 21. 3/1.
 • 23-as kapucsengő
 • Időpont egyeztetéssel
 • .
Adószám
 • 18468414-1-42
 • Bankszámla
  16200106-11511205 

Drag & Drop Website Builder